Frühschoppenkonzert, Sonntag 26. Mai 2019

 Frühschoppenkonzert, Sonntag 10. Juni 2018

Frühschoppenkonzert, Sonntag 3. Juli 2011

Frühschoppenkonzert, Sonntag 13. Juni 2010

Frühschoppenkonzert, Sonntag 3. Juni 2012